Ruihang Xu (许瑞航) wins Guangzhou Panyu Morning 2021