Zhaokun Li (李昭昆) wins Dandong Yalu River Open 2024