Guangzhou Rubik's Cube Days 2016

Date: 2016-03-05~06
Location: Guangzhou, Guangdong
Links: Guangzhou Rubik's Cube Days 2016 Guangzhou Rubik's Cube Days 2016
Winners Top 3 All Results By Person Records Scrambles
3x3x3 Cube    First round    
GroupNo.Scramble
A#1
D2 R2 D2 R2 F' R2 F2 L2 R2 F D F' L' R' B R D' R2 F' U2
A#2
R2 L2 B L B U2 L D2 B L' U B2 L2 U' B2 L2 D' R2 B2
A#3
R2 B2 L2 U B2 F2 L2 U2 R2 U2 R' U' L R2 D U B U' F2 D 
A#4
L2 B2 F2 U B2 F2 L2 D U2 B2 D' L' R2 U B F U R F2 D2
A#5
L U B L2 U R B D R2 L F D2 R2 F' D2 F B U2
AEx#1
L' D2 R' D2 L2 B2 F2 L F L2 F2 R U' R2 F D' B' F2 D 
AEx#2
R2 B' F' U2 R2 B' F' U2 B' R' D' U' F R2 D' U2 R' B' D' R2
B#1
U' F2 L2 B2 U L2 B2 D B2 R' F' L U F D F U' F L2
B#2
D2 L U2 L U2 L2 D2 U2 L' B' F2 L' D' L R' B' U2 R' B' U2
B#3
F2 R' F2 L2 U2 R F2 R U' R' F R' B' F2 D2 F2 U B2 L2
B#4
D2 L D2 R2 U2 B2 R F2 L2 B2 D L2 F2 L D2 B U2 F R 
B#5
B2 D L' F' L2 U2 L B L2 U' L2 D' B2 L2 D' L2 U2 D' R2
BEx#1
D F2 L2 F U' D L B' D2 R L2 F2 R2 B U2 F L2 F2 R2 B 
BEx#2
U D2 B' R L U R D2 R' U' B2 R2 B2 U' L2 U2 D' L2 U 
C#1
R2 D U2 F2 D L2 B2 R' B F2 L2 U2 B D' L' F2 U2 R 
C#2
F L F2 R B' D' B' R' F R2 D' B2 U2 D2 L2 U' B2 R2
C#3
F2 D R2 F2 R2 B2 U2 L D2 F' U' L2 U2 L2 F' U2 B R 
C#4
U' L2 B2 L2 D B2 F2 U' B' U' B' F' D L' B2 D B' R2 U 
C#5
B' U R2 B2 D' L' D2 R U' R D2 B' L2 B R2 F2 U2 F2 U2 D2
CEx#1
R' U2 L' F L' B' R L' F' U' R2 B' L2 B' U2 B' R2 D2 B2 D2 F2
CEx#2
R2 D2 U2 B2 L B2 U2 R' D' R2 U' L B' D' L2 D2 L B' F'
D#1
L F2 D2 B2 L D2 F2 R B2 L' B L' D F U B' D U2 F2 D 
D#2
R' D F2 R' F U D2 R U2 D B R2 B U2 F' D2 B R2 U2 B 
D#3
U2 B' D2 F' U2 B' F2 U2 L2 R2 F' R' B D' R' D2 L' F2 U L2 F'
D#4
D2 L2 B2 L2 D L2 D' B2 R2 B' R' F2 L U B' D' F D' L2 U2
D#5
L2 D' U' B2 U L2 U' R2 U' L' B F2 L R B L2 D' B' F' L 
DEx#1
L2 F2 L2 B2 R U2 L' F2 D' B' D R2 D B' R' D2 B F2 R'
DEx#2
L2 F' D2 U2 B D2 B' F D' U' F2 L' U2 F' D' F2 D U'
 
3x3x3 Cube    Second round    
GroupNo.Scramble
A#1
U' D2 R L2 D F R2 F' U F' R' D2 B2 R' F2 R' L2 F2 D2 R'
A#2
D' B L' D2 L2 D2 F' U R L2 U' B2 D2 L2 D L2 U' R2 F2 R2
A#3
B' D2 B' R2 B' U2 F' L2 U' R2 B2 D F' D L' R U B2 D 
A#4
F2 D L2 B2 U2 L2 D B2 R2 B2 L2 B L' R' F' D' B' L' U' R' U2
A#5
R2 D2 F2 L R2 F2 D2 F2 R' D' R2 U2 F D' B R2 B' R' U B 
AEx#1
L' F2 U' L' F2 R2 F' L2 U' B' U2 B2 U2 R' F2 L' F2 D2 F2 D2 R2
AEx#2
F2 L F2 U R L B' R2 B' L' B2 R' D2 L U2 D2 R F2 R U2
 
3x3x3 Cube    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
B2 R B2 R' B2 U2 R' D2 F2 U' L2 U2 R2 F L R' U B' L' D2
A#2
U D B2 U L D R D2 F' U L' D2 F2 D2 B U2 B' U2 F'
A#3
F' R2 F2 R2 B2 F' L2 B' U2 L' B2 D2 R2 D' U2 L2 F D 
A#4
B' L F2 U' D2 B2 D' L' F' U2 R F2 B2 R2 F2 D' F2 B2 U L2
A#5
L R2 B2 F2 D2 R' U2 F2 L U L B U L B R' D2 L D' U2
AEx#1
B R' D' L' U2 F' U R' B2 R2 B' D2 L U2 R2 U2 R' D2 L 
AEx#2
L2 D2 L2 B2 U2 F' R2 B F2 R B' D F' U2 B2 D F' L'
 
3x3x3 Blindfolded    First round    
GroupNo.Scramble
A#1
R' B2 R' U2 F2 D2 U2 R D B U' B D' U2 F' U2 B' R' B2 Rw Uw'
A#2
F2 D F2 R' D' L U' R U2 R2 B R2 U2 R2 B' D2 L2 B D2
A#3
U' R2 U' F2 D2 F2 L2 U F' L' B' U' F2 R2 D2 U2 B2 L F' Rw' Uw'
AEx#1
U2 R2 F2 L2 U2 F2 D L2 U R' B2 D' U R B' U2 F' L' U' R2 Fw Uw
AEx#2
R2 D' L2 U' R2 U' R2 F2 L B2 F R' B' L' U2 L F L2 U' Fw' Uw'
 
3x3x3 Blindfolded    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
D' B2 F2 U' R2 B2 U' F2 L2 R2 D L' F' L2 R' D2 F' U2 R' F2 Rw2
A#2
F R2 B L2 F' R2 U2 L2 F' R U2 B F2 D' R' F2 D F R2 D' Rw Uw2
A#3
R2 D L2 U' L2 U' B2 U' B2 U F2 L' U F L R B' L2 F' R Fw Uw
AEx#1
R2 D F2 R2 F2 U2 L2 D U2 L B' U B2 L' U2 F' D' R2 B2 D2 Rw' Uw
AEx#2
D2 R2 F2 D2 R2 U2 L2 U F2 U' R B' R U2 R' B2 R' U' R D' Fw'
 
3x3x3 Fewest Moves    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
B2 D R2 F2 D2 L2 U' F2 D F2 L2 B R' F' U B2 U2 R' D2 R' U2
A#2
D2 B2 L' F2 L U2 R2 U2 R' B2 R D' F L' D2 R F' D2 L2 B2
A#3
D2 R2 U2 F2 L F2 R' F2 R B2 R2 B L2 F2 D' R2 U2 B2 R F' U2
 
3x3x3 One-Handed    First round    
GroupNo.Scramble
A#1
U2 R B2 L2 F' U L2 D R' U2 D' L2 B2 R U2 R U2 B2 R 
A#2
L2 D B2 D U F2 D' L2 B F2 L2 U F' D' F' U R' D2 B 
A#3
F' D2 B' U2 F' D2 B2 D2 R F' U R' B U' L U2 L' F R2
A#4
U2 D2 L' B2 R' D' B L2 F B U' B2 U' L2 U' F2 B2 U2 B2 U 
A#5
B2 L' F2 U2 B2 U2 R B2 L2 F D' B U L F' L' B2 L2 U' F 
AEx#1
U2 R2 U' F2 D L2 B2 D2 B2 U' B2 L' B2 D' B F U F D'
AEx#2
R B' L' U2 R2 L' U' F B R L' D' R2 L2 F2 D' R2 B2 U2
B#1
D2 R D2 B2 R' F2 L2 U2 B D' F' D2 L D U B L U' B2
B#2
L U2 B2 L' F2 D2 R' U2 B L' U2 R F L' D U' B U2
B#3
F2 R2 B2 D2 L2 U F2 D2 L2 U F' R' B' R' U' B2 D' L R2 F2
B#4
B2 D2 L2 R2 B2 D2 U F' U' L' R' D F2 R' D R' D' F' U 
B#5
F D2 R U D2 B2 D' L2 F2 B D' B2 L' B2 U2 D2 R2 L 
BEx#1
U2 L B L2 B U' D2 R B' R' B2 U2 R F2 L' U2 B2 L2 F2 L'
BEx#2
D2 R' U' F' D F2 D B U' R' B2 D2 B2 D L2 U2 D L2
 
3x3x3 One-Handed    Second round    
GroupNo.Scramble
A#1
D' R2 U' R2 B2 F2 U F2 R2 U R' B L F' R' U B' D B2 F'
A#2
D' F2 D' L' F2 R2 D' L' F' D' R D2 F' R2 F' D2 R2 B'
A#3
U L2 F' R D2 R' U' L F D' R2 B D2 F' U2 F R2 B R2 D2
A#4
U D F2 L2 B R2 F L' B L' U' L2 U' B2 U' L2 F2 B2 U2
A#5
L B2 L' F2 B U2 L2 U' B D' R L' B2 U2 F2 L' F2 B2 L2
AEx#1
R' B2 L' B2 F2 L U2 L R F' L' F' U L D' F U R' D 
AEx#2
F2 D B2 D' U' R2 D B2 L2 B2 L R2 B' R U2 B' R U2 L' R2
 
3x3x3 One-Handed    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
B2 D2 B2 F2 L2 U2 F2 R' U2 L D2 F' R2 B L' U2 R' D' U' R 
A#2
B' U2 B' L2 B' F D2 B' D R2 U' R U' R' D2 F2 L' B' F2
A#3
U L2 R2 D' B2 D2 L2 R2 D' F' L' R2 F R2 U' F2 R D2 B' L'
A#4
F D F L' U' L2 U R2 B' L' F' U D' F2 D' F2 L2 B2
A#5
L2 B2 R2 D2 B F2 U2 L2 R2 U' B' F2 R D2 F' L U' L' B L2
AEx#1
F2 L2 D2 L U2 B2 R' B2 L' F' D B' F' D' U' R2 B2 R U' B'
AEx#2
L2 F' D2 F' D2 F' U2 L2 B R F2 U' B2 D2 R F' D2 L D 
 
3x3x3 Multi-Blind    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
D2 L2 D B2 L2 R2 U F2 D2 L' B2 R2 B' U R U B F L' D' Fw Uw
L2 F2 R2 D2 F' L2 F2 L2 R' F' U' F L2 F R2 F2 D' B2 D' Rw' Uw2
R D2 B2 L U2 F2 R D2 R U2 B' L D R F' L D2 U' B' D2 L2 Uw
U2 F D2 F2 D2 F' L2 D2 F' L2 F2 R' D' U' L F' U' B2 R U2 R2 Fw Uw'
F2 D2 L' B2 L2 U2 L2 D2 L U' B R2 U2 R2 D2 L B F U2 Fw Uw'
B L2 R2 F D2 L2 F D2 L2 U F' L R U B R D2 B2 D' B' R' Fw' Uw
D' R2 U2 R2 U2 R2 B2 L2 U L U' L2 R' U' L' F D' F2 L F Rw' Uw'
B U2 B' D2 L2 D2 B2 D2 R2 B2 L D' L R2 F' R2 F2 R Uw'
U2 R2 B2 D2 B D2 F' U2 B R B2 U' F D L2 D' B' F L' B' Rw' Uw
U' L2 D2 F2 U' L2 U2 R2 U' F' R D' B L D F' R2 B2 U R' Fw' Uw'
B' R2 U2 B R2 B L2 F2 U2 F D U F' U L U B F' L F2 L' Uw2
B2 D' R2 B2 D2 R2 D L R' B' L' D' F D2 B2 D U R2 U' Fw' Uw
L2 D2 R2 D' B2 U B2 L2 D R D F' R' F L' B' R2 F D' F2 Rw
F2 L2 U2 B2 U' F2 R2 B2 U2 R' F' D2 R' U F L' R F U2 Fw Uw'
B2 R D2 F2 U2 B2 F2 L' U2 B2 U' B2 U' L' F U' L' F2 D Rw2
B F R2 B' U2 F R2 U2 L2 U2 L D U2 B' F2 L D2 B2 L2 B' Rw' Uw2
L2 D2 U R2 U R2 B2 D' L2 R F2 R2 U B' R2 F D2 R' B F2 Uw2
F2 D' L2 D U2 R2 F2 U2 R2 F R2 F2 U' L' B' L' B' L2 F2 U' Rw Uw2
U2 L2 B2 R' F2 U2 R B2 D2 R2 F U F2 R U' F2 D' L2 D F Rw Uw
L' D2 U2 R' D2 L' R' D2 B' L2 D F' U R2 B' D L D' L' Fw Uw'
U R2 D B2 D' F2 U' L2 D B R U L U B2 F' U' B' R' F U Fw Uw
R2 F2 L2 B D2 F D2 B2 R2 B L2 R B' R' F L B2 U' B' U2 B2 Rw Uw'
B2 L U2 R' F2 R2 D2 R2 B U B' R2 U B2 D U R D2 L' Uw2
L2 B' U2 B' L2 R2 U2 L2 U L' U L D2 F' R D B2 D' R Uw
D' B2 L2 F2 U' L2 D' U2 B2 U2 L B' L2 F' D L' D2 R F2 D2 F Rw2 Uw2
R2 U2 F2 D' B2 U' F2 D2 B L2 F R2 D' B2 L R' D2 R B2 U2 Fw
L2 B2 R2 F2 L F2 L B2 D2 U R' D2 L2 B U B' D' F2 R U Rw' Uw2
U2 L' D2 L2 B2 R D2 R F2 L B' D' R2 U B U2 R D' L D' Rw2 Uw'
D2 L U2 R2 F2 L2 F2 R' U2 L B' D R U2 R B2 D B' D2 F2 Rw Uw
B2 R2 D2 R2 F' L2 U2 B D' F D' U B U2 L' R U2 F' L' Fw Uw'
L2 D2 R2 U' B2 D2 R2 F2 U R' U L' F D' B2 R2 B' L2 R2 F Rw2
L' D2 B2 L' U2 R D2 U2 B2 R2 B' U2 F U F' D2 B' U' L D Rw Uw2
L' R2 B2 F2 D2 L D2 U2 R2 B' F' L' D' B U R B' F2 D U' Rw Uw'
L2 U' B2 U2 B2 F2 U F2 L' F' L F' U2 B' U2 F' R B2 R' D Rw' Uw
F2 L2 D2 U' F2 L2 F2 R2 U F2 U2 B' R' D2 F' R' D' B2 D L2 D Rw
A#2
B2 R2 D2 L U2 F2 R' F2 U' B2 L D F U2 F L' R U' R Fw Uw'
B L2 B R2 D2 F' R2 B' R2 F' R U B' L R B2 L' U' L2 U2 Fw Uw2
B2 U' B2 U' F2 R2 F' L2 D' U' L F' L B' R B D2 U' Rw'
L2 F2 D' F2 D L2 F2 L' R' D' U B' D R' B' F' L' U2 R2 Uw2
F2 D2 L2 F2 D' U2 F2 U F U' B D2 R2 B' F' R F2 L D Fw
D2 R2 F L2 D2 F U2 F U2 F2 L' F U R' B2 U L' R F U' Fw Uw
F2 R2 D2 F2 D L2 U' B2 R' B L' F D' R F' U' F U' B' U' Rw
U F2 D2 B2 L2 B2 D L2 D2 R B' L' B2 L' F D B2 R2 D' B2 Uw'
B2 R2 F2 R' U2 R' U2 B2 F2 R B' U L2 B2 D2 L' D U L' D R2 Fw Uw'
D2 B U2 R2 F R2 D2 B' L2 U2 L B D B2 R' U2 L R2 B U Rw
D2 L2 B2 D' L2 U B2 D' B2 U2 R' U B L' B F L2 D L' F2 Rw2
B2 R2 B' F2 U2 F' U2 L2 F L' U L2 F D2 L2 D R' B' D R Uw
F2 R' B2 L F2 R U2 L' B2 U R' U2 F' L2 F D2 B U2 L U Fw' Uw2
L2 R2 U2 B L2 D2 B2 F U2 R2 B2 R' D B F2 U2 L U F' U' F' Rw'
U' L2 R2 B2 R2 D2 L2 D' R' B2 U2 F U2 R' U2 L2 U' F2 R' Fw
D2 L B2 L B2 L2 U2 R2 D2 B F D F L2 F U B F L' R Uw2
U' L2 D' R2 U' F2 D2 F2 L D B R2 F2 D R2 D' U R2 B' Rw' Uw
R2 B2 D' F2 U B2 D R2 D' L' F' U F' L R D B' R F2 D2 Fw Uw'
F2 D B2 D U2 F2 U B2 R2 U R2 F L D2 B2 R2 B2 L' B' D B Rw
U' B2 L2 D' U' L2 D R2 F U' L' B2 U' B' L' R F2 U2 F' R Fw Uw2
L2 B2 U F2 R2 D2 U L2 B2 U2 B' R B2 F' U F' L' B' D L' R' Fw' Uw2
R D2 R D2 R2 F2 R2 B2 D L' U2 R D B R' D B F D' Fw'
L2 R2 B' F' R2 F L2 F2 L2 U2 R F R' B' L2 D' R2 F R' F' Rw
B2 R2 U R2 D' U2 B2 D F2 R2 F L' D R' D F D B' D2 B2 D Fw'
L2 D2 B2 L2 B2 D L2 D B' D' R B' F2 L2 R' U' F L2 F2 Rw2
L2 F2 L2 D2 U2 F' R2 B U2 B2 D2 R' F2 D U' B D B2 U L' F2 Rw'
U' L2 D R2 F2 D R2 U2 R2 D2 F R' U2 F D' U B' D' U' L Fw' Uw
L2 F2 R B2 L D2 L2 B2 F2 U' B' L' D2 B F R D2 R' F D Fw' Uw
U' B2 D B2 R2 U2 B2 F2 D' B R' U F2 R F' U' F D' R' B2 U' Rw Uw2
B2 L' R' B2 R F2 R2 D2 R' B' U' R B' U B L2 F L U2 B2 Rw2 Uw2
U' R2 U F2 R2 F2 U' R2 D' B2 L F D2 R' F' L2 R2 U2 R2 B' Rw2
B2 D' L2 B2 D U F2 R2 U F' L B2 D' B' L' R2 U B L' Fw
B2 D2 R2 B2 R U2 L' B2 L B2 U2 B R2 B2 U B R F2 R2 F2
F2 R2 U2 R2 F2 U' L2 F2 D2 B' U B2 R2 U F R' B2 D' L2 D' Rw2 Uw'
D2 B2 L2 D2 L F2 L B2 R2 U2 F' L2 D' F R F2 U' L R D' F Rw Uw'
 
3x3x3 With Feet    Final    
GroupNo.Scramble
A#1
D R2 B2 D R2 D' B2 U' R2 D2 F' R B R U' L R B2 D L F2
A#2
R2 D' B2 R2 U B2 D' L2 R2 F' R U2 B' F2 R F2 L2 F' U F 
A#3
B2 F2 L' D2 L' D2 L2 B2 R2 B R2 F' R' F' L D' B' F D U2
AEx#1
R2 L' D L2 B' U L' F' L U B2 R D2 B2 R' U2 R U2 F2 L'
AEx#2
U2 F2 B' U D L' B D F D' F2 L' U2 L2 U2 L' D2 R F2